Integritetspolicy

GDPR

Båsenberga och GDPR

Så här behandlar Båsenberga Hotell & Konferens dina personuppgifter efter den nya EU-lagen GDPR. Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dem.

 1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

 1. Var kommer uppgifterna från?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och efterfrågas i samband med att du bokar ett arrangemang hos oss. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna ingå ett avtal.

 1. De uppgifter som vi samlar in och behandlar, vilka är de?

Vanliga uppgifter är; namn, adress, telefon, mail, Golf-ID, organisationsnummer, faktureringsadress.

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Följande ändamål kan vara orsaken; pågående bokning, för fakturering och bokföring, för att boka en teetid på golfbanan.

 1. Har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller annan förordning.

 1. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal hos oss. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 1. Överföring till tredjeland

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med Svensk lag.

 1. Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav om lagring ex. bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, ex obetalda skulder.

 1. Överlåtelse?

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela- eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

 1. Hur skyddas dina uppgifter?

Vi och våra samarbetspartner arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 1. Tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av GDPR (General Data Protection Regulation) dataskyddslagstiftningen. Om du har invändningar eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20  Stockholm, Tel 08-6576100, fax 08-6528652, e-post datainspektionen@datainspektionen.se.